REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
INSTYTUT EDUKACJI TERAPEUTYCZNEJ

1. Nabór na szkolenie jest przeprowadzany na stronie internetowej www.edukacjaterapeutyczna.pl Szkolenia kierowane są m.in. do psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów, pracowników pomocy społecznej, rodziców.

2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/kursie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego do organizatora. W odpowiedzi osoba zgłaszająca otrzymuje maila zwrotnego zawierającego niezbędne informacje dotyczące formalności i nr konta, na które należy dokonać wpłaty zaliczki. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłaty zaliczki.

3. W przypadku braku wolnych miejsc, zgłaszający jest informowany niezwłocznie mailem lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Wpłacona zaliczka w zależności od woli uczestnika kursu jest zwracana w całości lub przepisana na podstawie pisemnej dyspozycji (doręczonej drogą mailową bądź listownie) na poczet danego lub innego wskazanego kursu/szkolenia w innym wolnym terminie.

4. Wszystkie informacje na temat terminów nadsyłania zgłoszeń, terminów, godzin i miejsca szkoleń, form (np. wykład, warsztaty itp.), programów szkoleń i kwalifikacji osób prowadzących oraz określenia grup docelowych, do których skierowane są szkolenia, znajdują się na stronie internetowej Organizatora. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi informacjami oraz ich akceptacją.

5. Ze względu na to, że zaświadczenia będące potwierdzeniem udziału w szkoleniu wystawiane są zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych osobowych.

6. Wpłatę wpisowego należy uiścić w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji ze szkolenia i anulowaniem zgłoszenia.

7. Całą należność za udział w szkoleniu, pomniejszoną o kwotę zaliczki, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy uczestników, a kwota wpłaconej zaliczki nie podlega wówczas zwrotowi.

8. W przypadku wysłania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia obowiązuje przedpłata w wysokości pełnej kwoty za dane szkolenie.

9. Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział. Za datę uregulowania należności uważa się datę wpływu środków na konto

10. Faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji. Faktura zostanie przesłana Uczestnikowi drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

11. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu po złożeniu drogą mailową bądź listownie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
– W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia Organizator dokona zwrotu wpłaconej pełnej kwoty (termin zwrotów wpłat wynosi od 3 do 5 dni roboczych),
– w terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia Organizator dokona zwrotu 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie (termin zwrotów wpłat wynosi od 3 do 5 dni roboczych),
– W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

12. Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
– udziału w szkoleniu;
– otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć;
– otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

13. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem Organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inne szkolenie – w zależności od woli wpłacającego.

15. W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik, który dokonał wpłaty ma możliwość udziału w tym szkoleniu w innym terminie lub przeznaczenia wpłaconych środków na udział w innym szkoleniu znajdującym się w ofercie Organizatora. W przypadku rezygnacji ze skorzystania z dwóch wyżej wymienionych możliwości Uczestnik otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o swojej decyzji.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany określonego wcześniej miejsca szkolenia w przypadku wystąpienia niezależnych od siebie okoliczności. O zmianie miejsca szkolenia Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników drogą mailową i telefoniczną.

17. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.

18. Uczestnik szkolenia ma prawo ocenić pracę instruktora prowadzącego szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu kursu.

19. W przypadku braku jednoznacznego sprzeciwu ze strony Uczestnika kursu/szkolenia wyrażonego w formie pisemnej Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć zrobionych w takcie kursu/szkolenia w celu umieszczenia ich na swojej stronie www, profilu na portalu Facebook.

20. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń można uzyskać:
– drogą mailową: karolinaskora@o2.pl
– telefonicznie pod numerem: 791 031290

21. Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w Radomiu, ul Szlachecka 15.

22. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóraw Radomiu, ul Szlachecka 15

23. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w Radomiu, ul Szlachecka 15.

24. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.