REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
INSTYTUT EDUKACJI TERAPEUTYCZNEJ

1. Nabór na szkolenie jest przeprowadzany na stronie internetowej www.edukacjaterapeutyczna.pl Szkolenia kierowane są m.in. do psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów, pracowników pomocy społecznej, rodziców.

2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/kursie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego do organizatora. W odpowiedzi osoba zgłaszająca otrzymuje maila zwrotnego zawierającego niezbędne informacje dotyczące formalności i nr konta, na które należy dokonać wpłaty zaliczki. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłaty zaliczki.

3. W przypadku braku wolnych miejsc, zgłaszający jest informowany niezwłocznie mailem lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Wpłacona zaliczka w zależności od woli uczestnika kursu jest zwracana w całości lub przepisana na podstawie pisemnej dyspozycji (doręczonej drogą mailową bądź listownie) na poczet danego lub innego wskazanego kursu/szkolenia w innym wolnym terminie.

4. Wszystkie informacje na temat terminów nadsyłania zgłoszeń, terminów, godzin i miejsca szkoleń, form (np. wykład, warsztaty itp.), programów szkoleń i kwalifikacji osób prowadzących oraz określenia grup docelowych, do których skierowane są szkolenia, znajdują się na stronie internetowej Organizatora. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi informacjami oraz ich akceptacją.

5. Ze względu na to, że zaświadczenia będące potwierdzeniem udziału w szkoleniu wystawiane są zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych osobowych.

6. Wpłatę wpisowego należy uiścić w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji ze szkolenia i anulowaniem zgłoszenia.

7. Całą należność za udział w szkoleniu, pomniejszoną o kwotę zaliczki, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy uczestników, a kwota wpłaconej zaliczki nie podlega wówczas zwrotowi.

8. W przypadku wysłania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia obowiązuje przedpłata w wysokości pełnej kwoty za dane szkolenie.

9. Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 lub 25 1050 1793 1000 0090 8336 1726 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział. Za datę uregulowania należności uważa się datę wpływu środków na konto

10. Faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji. Faktura zostanie przesłana Uczestnikowi drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

11. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu po złożeniu drogą mailową bądź listownie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
– W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia Organizator dokona zwrotu wpłaconej pełnej kwoty (termin zwrotów wpłat wynosi od 3 do 5 dni roboczych),
– w terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia Organizator dokona zwrotu 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie (termin zwrotów wpłat wynosi od 3 do 5 dni roboczych),
– W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

12. Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
– udziału w szkoleniu;
– otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć;
– otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

13. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem Organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inne szkolenie – w zależności od woli wpłacającego.

15. W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik, który dokonał wpłaty ma możliwość udziału w tym szkoleniu w innym terminie lub przeznaczenia wpłaconych środków na udział w innym szkoleniu znajdującym się w ofercie Organizatora. W przypadku rezygnacji ze skorzystania z dwóch wyżej wymienionych możliwości Uczestnik otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o swojej decyzji.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany określonego wcześniej miejsca szkolenia w przypadku wystąpienia niezależnych od siebie okoliczności. O zmianie miejsca szkolenia Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników drogą mailową i telefoniczną.

17. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.

18. Uczestnik szkolenia ma prawo ocenić pracę instruktora prowadzącego szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu kursu.

19. W przypadku braku jednoznacznego sprzeciwu ze strony Uczestnika kursu/szkolenia wyrażonego w formie pisemnej Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć zrobionych w takcie kursu/szkolenia w celu umieszczenia ich na swojej stronie www, profilu na portalu Facebook.

20. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń można uzyskać:
– drogą mailową: kontakt@edukacjaterapeutyczna.pl
– telefonicznie pod numerem: 791 031290

21. Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w Radomiu, ul Szlachecka 15.

22. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w Radomiu, ul Szlachecka 15

23. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w Radomiu, ul Szlachecka 15.

24. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.