MODEL WYKORZYSTYWANIA AAC W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ SZKÓŁ ORAZ RODZIN DZIECI ZE ZŁOŻONYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACJI.

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 20-22.09.2024 r.
Blok I, II, III – 26 godzin dydaktycznych
piątek: 10.00-18.00
sobota: 10:00 – 18:00
niedziela: 09:00 – 16:00
KOSZT: 1410 zł

DLA KOGO: Szkolenie z zakresu AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication – AAC) przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.

PROWADZĄCA: Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, trzech zestawów ćwiczeń pt. „Jedzenie”, „Emocje” i „Ciągi czynności, gry i zabawy” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”, jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC”

Blok I

 • Umiejętności, rola i obszary aktywności komunikacyjnego partnera.
 • Warsztat – Od czego zacząć? Zachowania komunikacyjne i ich funkcja.
 • Kod komunikacyjny. Wyłanianie dominującego sposobu przekazywania informacji użytkownika AAC.
 • Organizacja przestrzeni i pozycja podczas sytuacji komunikacyjnej.
 • Użytkownicy zależni od wspomagających działań partnera.
 • Pojęcie strategii AAC: cele, przebieg i zachowania docelowe.
 • Schemat postępowania partnera. Sposoby rozwijania, podtrzymywania i ulepszania komunikacyjnych więzi.
 • Tworzenie, opisywanie i modyfikowanie strategii AAC.
 • Planowanie strategii AAC opartych na modelu aktywnym.
 • Warsztat – Określanie celów oraz elementów modelu aktywnego użytkownika.
 • Warsztat – Obszary aktywności partnera i działania partnera.
 • Warsztat – Konstruowanie pierwszych strategii i ich modyfikacja.
 • Ocena efektywności porozumiewania się – skala umiejętności komunikacyjnych z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC.
 • Jak korzystać z Protokołu do Karty Oceny? Zastosowanie klucza od karty oceny w zakresie:
  przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji.
 • Praktyka stosowania AAC – doświadczenia szkół i placówek terapeutycznych.

Blok II, III

 • Indywidualne systemy komunikacyjne tworzone w warunkach szkolnych – perspektywa rozwojowa.
 • Budowanie systemu językowego poprzez tworzenie unikalnych kodów komunikacyjnych z użytkownikiem AAC.
 • Warsztat – Czytanie uczestniczące.
 • Wykorzystanie tablic połączonych. Poszerzanie obszarów uczestnictwa użytkownika AAC.
 • Warsztat – Organizacja przestrzeni i pozycja podczas sytuacji komunikacyjnej. Cele oddziaływania i elementy modelu aktywnego.
 • Osadzenie oddziaływań wspomagających w strategiach dotyczących planowania .
 • Zajęcia grupowe – Wdrażanie działań terapeutycznych o charakterze komunikacyjnym.
 • Rozwiązania dostępowe w zakresie dostosowania włączników w praktyce.
 • Warsztat – Organizacja przestrzeni z wykorzystaniem włączników. Identyfikowanie elementów modelu aktywnego.
 • Tworzenie bazy pomocy AAC – pliki do pobrania.
 • Planowanie komunikacyjnego systemu. Konstruowanie innowacyjnych strategii AAC.
 • Korzyści z superwizji oraz analizy materiału wideo. Poszukiwanie efektywnych rozwiązań.

CENA ZAWIERA: 

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowo-herbaciane

 WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl

– Opłatę kwalifikacyjną 100 zł należy uiścić w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania formularza zgłoszeniowego.

– Całą należność za udział w szkoleniu, pomniejszoną o kwotę zaliczki, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.