MODEL WYKORZYSTYWANIA AAC W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ SZKÓŁ ORAZ RODZIN DZIECI ZE ZŁOŻONYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACJI.

MIEJSCE: Radom/ Hotel Iskra Planty 4, 26-600 Radom (sala konferencyjna)

TERMIN: 07-09.10.2022 r
Blok I
piątek: 10.00-18.00 – 15 godzin dydaktycznych
Blok II, III
sobota: 10:00 – 18:00
niedziela: 09:00 – 16:00 20 godzin dydaktycznych
KOSZT: 1290 zł

DLA KOGO: Szkolenie z zakresu AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication – AAC) przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.

PROWADZĄCA: Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących.

We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Wiem, czego chcę”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, dwa zestawy ćwiczeń pt. „Jedzenie” i „Emocje” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się” oraz filmów „Mowa Twojego Dziecka” i „Porozumiewam się choć nie mówię”. Na terenie całej Polski przygotowuje i prowadzi „Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, opartych na metodzie aktywizacji i superwizji”. Prowadzi również wykłady dla studentów na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, jako pierwsza tego typu organizacja w Polsce, otrzymał certyfikat zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

Blok I
Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC.
Uczestnik szkolenia potrafi przeprowadzić ocenę efektywności porozumiewania się z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”. Analizie poddawana jest skuteczność porozumiewania się, czyli efektywność przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą oraz ogólne nastawienie i motywacja do komunikacji.
Wdraża się do określania oddziaływań dla poszczególnych poziomów porozumiewania się użytkowników AAC, opisuje ich propozycje oraz opracowuje strategie komunikacyjne w celu poprawy umiejętności porozumiewania się.
W pierwszym etapie oddziaływań uczestnik szkolenia uczy się organizacji aktu komunikacyjnego, który jest kontrolowany przez komunikacyjnego partnera.

Blok II, III
Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC
Uczestnik szkolenia uczy się kodowania języka w oparciu o następujące Programy1: jedzenie, emocje, ciągi czynności, gry i zabawy. W trakcie realizowania strategii komunikacyjnych organizuje słownictwo podczas takich sytuacji, jak np. karmienie zwierząt i ludzi, kolorowanie konia lub gra w memo. Organizuje środowisko komunikacyjne w taki sposób, by dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkownika AAC. Obserwuje proces tworzenia wieloskładnikowych systemów komunikacyjnych dla różnych użytkowników. Poznaje doświadczenia rodzin i dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Uczy się rozwijania umiejętności komunikacyjnych w oparciu o aktywne modele. Otwiera się na niestandardowe rozwiązania. Uczy się kreatywnego łączenia wielu technik w celu doskonalenia porozumiewania się użytkowników AAC. Doskonali sposoby opracowywania Protokołu do Karty Oceny.

CENA ZAWIERA:
– podręcznik „SPRAWDŹ, JAK SIĘ POROZUMIEWAM” (80 stron w wersji papierowej lub na nośniku CD) zawierającego: narzędzia do diagnozy AAC, materiały szkoleniowe (protokół do karty oceny, dwie przykładowe diagnozy i programy pracy terapeutycznej z zakresu komunikacji), który słuchacz otrzymuje w trakcie szkolenia oraz koszt materiałów szkoleniowych zawierających narzędzia pomocnicze do diagnozy i terapii .
– podręcznik KOMPLET PUBLIKACJI NA CD pt. “PROGRAM WSPOMAGANIA KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ DZIECI Z CIĘŻKIMI ZABURZENIAMI POROZUMIEWANIA SIĘ, oraz koszt materiałów szkoleniowych zawierających narzędzia pomocnicze w wersji papierowej.
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– przerwy kawowe

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia

– Wpłatę wpisowego 100 zł należy uiścić w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania formularza zgłoszeniowego.

– Całą należność za udział w szkoleniu, pomniejszoną o kwotę zaliczki, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.