METODA DOBREGO STARTU PROF. M. BOGDANOWICZ – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (AUTORSKI PROGRAM MAŁGORZATY BARAŃSKIEJ I EWY JAKACKIEJ)

MIEJSCE:Radom/Centrum Arka w Radomiu ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 19-20.10.2024 r.

CZAS TRWANIA:

I dzień godz. 9.00 – 18.00

II dzień godz. 9.00 – 15.00

KOSZT: 490 zł

DLA KOGO:  nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele kształcenia specjalnego, kadra poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenci nauczyciela, studenci kierunków pedagogicznych, wychowawcy świetlic szkolnych, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

METODA DOBREGO STARTU została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Punktem wyjścia do pracy nad nią były informacje o metodzie Le Bon Depart, które dotarły do Polski pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Metoda Dobrego Startu jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, których rozwój przebiega prawidłowo oraz dla dzieci w tym samym wieku i starszych, których rozwój psychomotoryczny przebiega wolniej lub nieharmonijnie.

Podstawowym założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między nimi. Wymienione funkcje uczestniczą w złożonych czynnościach czytania i pisania. Celem omawianej metody jest również kształtowanie lateralizacji oraz kształtowanie orientacji w schemacie ciała, w jego prawej i lewej stronie. Podczas zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu dzieci ćwiczą również orientację w przestrzeni. Rozwijanie tych funkcji jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, a niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju. Ich sprawność jest warunkiem szybkiego nabywania umiejętności porozumiewania się za pomocą pisma – kodowania mowy ustnej podczas pisania i jej dekodowania podczas czytania.

PROWADZĄCA: Ewa Jakacka – absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.
Była wychowawcą w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, prowadziła „klasę życia”, pracowała jako nauczyciel-terapeuta w szkole podstawowej oraz pedagog w poradni. Od września 2007 jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.
Społecznie pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Od wielu lat prowadzi zajęcia według autorskiego programu na kursie Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest współautorką wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Poznanie głównych założeń metody dobrego startu:
  • Jakie są cele Metody Dobrego Startu?
  • Dla kogo jest przeznaczona Metoda Dobrego Startu?
  • Jak przebiegają zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu?
  • Jakie są warianty Metody Dobrego Startu?
  • Jak organizować zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu i jak wykorzystywać tę metodę w pracy z grupą przedszkolną,
   klasą pierwszą i na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?
  • Dlaczego Metoda Dobrego Startu jest skuteczna?
 2. Poznanie programów przeznaczonych do pracy metodą dobrego startu:
  • Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla 3-4-latków, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla 5-latków, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do cyferki, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki cz. 1 i 2, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
 3. Nabycie praktycznych umiejętności:
  • prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • konstruowania scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu,
  • samodzielnego dobierania i układania piosenek i wzorów graficznych,
  • wykorzystywania obserwacji prowadzonych podczas zajęć do stwierdzania rodzaju i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów czynionych przez dzieci.

CENA ZAWIERA: 

 • zaświadczenie uprawniające do pracy metodą,
 • materiały dydaktyczne,
 • przerwy kawowe z poczęstunkiem

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

 • Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
 • Całą należność za udział w szkoleniu, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
 • Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.
  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.