SZKOLENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM I PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.*

PROWADZĄCA: mgr Agata Pajączkowska

 • Nowe regulacje prawne a obowiązki placówek oświatowych.
 • Standardy Ochrony Małoletnich – co powinien zawierać dokument obowiązujący w placówkach oświatowych.
 • Procedury postępować w sytuacjach kryzysowych- schemat dokumentu.

*zapraszamy do zakupu szkolenia dla rodziców dot. standardów ochrony małoletnich – cena spotkania dla rodziców 800 zł – 45 minut; w przypadku zakupu zajęć dla rady pedagogicznej i spotkania dla rodziców cena za pakiet szkoleń wynosi 2.000 zł.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 minut.

CENA: 1.600 zł.

DOSTOSOWANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIE I ORZECZENIA WYDANE PRZEZ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE I INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE.

PROWADZĄCA: mgr Agata Pajączkowska

 • Orzeczenia, opinie z poradni – zadania placówek oświatowych.
 • Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Różne formy dostosowań z uwagi na typ niepełnosprawności czy rodzaj deficytów ucznia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 minut.

CENA: 1.600 zł

DIAGNOZA FUNKCJONALNA UCZNIA NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ. OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY.

PROWADZĄCA: mgr Agata Pajączkowska

 • Obowiązki placówek oświatowych w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży.
 • Rola diagnozy funkcjonalnej.
 • Umiejętności dziecka zależne do jego etapu rozwojowego.
 • Przykładowe arkusze diagnozy funkcjonalnej.
 • Wywiad z opiekunem dziecka i jego znaczenie (przykładowe arkusze).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 minut

CENA: 1.600 zł

SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z RODZICAMI W SZKOLE: JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY I BUDOWAĆ RELACJE. NIE TAKI „TRUDNY RODZIC” JAK GO „MALUJĄ”.

PROWADZĄCA: mgr Agata Pajączkowska

 • Różne postawy „trudnego rodzica” w szkole.
 • Skuteczna/nieskuteczna komunikacja.
 • Jak usprawnić kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 • Strategie radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Negocjacje i kompromis.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 minut

CENA: 1.600 zł

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE.

PROWADZĄCA: mgr Agata Pajączkowska

 • Charakterystyka ucznia z ZA i autyzmem.
 • Sposób funkcjonowania ucznia ze spektrum w szkole.
 • Metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i potrzebie kształcenia specjalnego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 minut

CENA: 1.600 zł

UCZEŃ W POTRZEBIE – TRUDNY UCZEŃ. SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY.

PROWADZĄCA: mgr Agata Pajączkowska

 • Cechy trudnego ucznia.
 • Jakie zachowania dziecka bywają problemowe.
 • Skuteczne metody pracy .
 • Znaczenie współpracy między nauczycielami a rodzicami.
 • Struktura prawidłowych relacji między pracownikami szkoły a prawnymi opiekunami dziecka.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 minut.

CENA: 1.600 zł

TRUDNY RODZIC. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z RODZICAMI W SZKOLE. JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY I BUDOWAĆ RELACJE.

PROWADZĄCA: mgr Agata Pajączkowska

 • Charakterystyka trudnego rodzica.
 • W jaki sposób budować właściwe relacje z rodzicami.
 • Rola kompromisu.
 • Współpraca na linii nauczyciel-rodzic.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 minut.

CENA: 1.600 zł.

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY.

PROWADZĄCA: mgr Agata Pajączkowska

 • Cyberprzemoc i Cyberzagrożenia.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Uzależnienia behawioralne.
 • Skuteczne opracowywanie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 minut.

CENA: 1.600 zł.

„NOWOCZESNA SZKOŁA NA MIARĘ KAŻDEGO DZIECKA – WDRAŻANIE DOSTOSOWAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW”.

PROWADZĄCA: mgr Agata Pajączkowska,

Zapoznanie uczestników z rożnymi formami dostosowań wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem:

 • Typu niepełnosprawności dziecka (a w szczególności: mutyzm, afazja, autyzm i zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, słabowidzenie, słabosłyszenie);
 • Wprowadzanie dostosowań dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);
 • Praca z uczniem z ADHD
 • Praca z dzieckiem zdolnym;
 • Inne przypadki wyżej nie opisane.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 minut.

CENA: 1.600 zł.

*W naszej ofercie znajdą Państwo listę najbardziej popularnych tematów szkoleń. Jeśli mają Państwo pomysł na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat, który nie został uwzględniony w naszej ofercie, skontaktuj się z nami. Jesteśmy elastyczni i gotowi dostosować szkolenie do Państwa indywidualnych potrzeb.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE NA SZKOLENIE

Tel.: 791031290

e.mail: kontakt@edukacjaterapeutyczna.pl

 

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.