SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ „Nowoczesna szkoła na miarę każdego dziecka – wdrażanie dostosowań edukacyjnych dla uczniów”.

MIEJSCE: szkolenie stacjonarne w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),

zajęcia online (platforma ZOOM)

TERMIN: dostosowany do potrzeb zamawiającego.

CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne

KOSZT: 1.600 zł*

DLA KOGO!

– szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, całego grona pedagogicznego pracującego w placówkach oświatowych m. in. takich jak: przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

PROWADZĄCE:

Mgr Agata Pajączkowska – Absolwentka psychologii KUL, psycholog, psychoterapeuta, coach i trener rozwoju osobistego, doradca zawodowy, wieloletni pracownik Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracownik różnego rodzaju placówek oświatowych – w tym szkół podstawowych, mos-ów, liceum integracyjnego czy przedszkoli. Pani Agata posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, jest nie tylko teoretykiem ale przede wszystkim praktykiem jeśli chodzi o pomoc udzielą ludziom w kryzysach życiowych.

Mgr Milena Krajewska –  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownik różnorodnych placówek edukacyjnych, w tym szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Studentka Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunku oligofrenopedagogika oraz edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wieloletni pracownik pomocy społecznej, członek zespołu interdyscyplinarnego, kurator społeczny, pedagog specjalny. Odznacza się szeroką wiedzą i doświadczeniem w obszarze pomocy społecznej oraz edukacji. Jej praca skupia się głownie na wsparciu dzieci i młodzieży, które wymagają szczególnej opieki i wsparcia w procesie edukacyjnym. Angażuje się w stworzenie odpowiednich warunków edukacyjnych dla uczniów z różnorodnymi potrzebami, wspierając ich w procesie nauki i rozwoju. Jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego współpracuje z różnymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową pomoc podopiecznym.

CHARAKTER I ZAKRES SZKOLENIA:

Praca nauczycieli i specjalistów w placówkach oświatowych regulowana jest przez przepisy prawa oświatowego. Coraz większa liczb dzieci znajdujących się w przedszkolach, szkołach czy placówkach wychowawczych posiada dokumentację wydaną przez specjalistyczne placówki takie jak poradnie PPP czy inne poradnie specjalistyczne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest procesem wieloetapowym, która nakłada na osoby realizujące cele terapeutyczne posiadanie coraz większej wiedzy  i umiejętności. Właściwe wdrażanie zaleceń jest kluczem do poprawy funkcjonowania dziecka.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z rożnymi formami dostosowań wymagań edukacyjnych  z uwzględnieniem:

 • typu niepełnosprawności dziecka (a w szczególności: mutyzm, afazja, autyzm i zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, słabowidzenie, słabosłyszenie);
 • wprowadzanie dostosowań dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);
 • praca z uczniem z ADHD
 • praca z dzieckiem zdolnym;
 • inne przypadki wyżej nie opisane.

SKONTAKTUJ SIĘ, ABY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE NA SZKOLENIE I UZYSKAĆ WYCENĘ*.

Tel.: 791031290

e.mail: kontakt@edukacjaterapeutyczna.pl

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.