PRAKTYKA TWORZENIA WIELOSKŁADNIKOWYCH SYSTEMÓW U OSÓB ZE ZŁOŻONYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACJI. PRACA Z RODZINĄ UŻYTKOWNIKA AAC. KRYTERIA WARUNKUJĄCE SKUTECZNOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ W ŚRODOWISKU RODZINNYM. BLOK IV

MIEJSCE: Radom/Centrum Arka w Radomiu ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.
TERMIN: 30.11-01.12.2024 r.

CZAS TRWANIA: 20 godzin dydaktycznych
DZIEŃ I 10:00 – 18:00
DZIEŃ II 9:00 – 16:00
KOSZT: 1000 zł

DLA KOGO: Szkolenie z zakresu AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication – AAC) przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.

Nie jest konieczne ukończenie szkolenia na poziomie bloku III

PROWADZĄCA: Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, trzech zestawów ćwiczeń pt. „Jedzenie”, „Emocje” i „Ciągi czynności, gry i zabawy” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”, jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC”

Blok IV

Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.

 • Praca z rodziną użytkownika AAC.
 • Kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym.
 • Tworzenie modeli aktywnych we współpracy z rodziną użytkownika AAC.
 • Wiedza, umiejętności, pomoce AAC z  perspektywy rodzinny.
 • Wyodrębnianie elementów składowych indywidualnego systemu komunikacji. Przekazywanie strategii AAC rodzicom.
 • Sposoby rozwijania, podtrzymywania i ulepszania komunikacyjnych więzi – planowanie z rodziną użytkownika AAC oddziaływań wspomagających.
 • Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • Posiadał umiejętności w zakresie tworzenia aktywnych modeli wspomagających porozumiewanie się.
 • Potrafił włączać rodzinę w proces nabywania kompetencji komunikacyjnych dziecka.
 • Znał kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań AAC w środowisku rodzinnym.
 • Potrafił planować komunikacyjny system dziecka na poziomie wiedzy, umiejętności oraz pomocy AAC.
 • Znać sposoby pracy AAC stosowane wobec osób ze złożonymi zaburzeniami komunikacji.
 • Potrafił wprowadzać do procesu porozumiewania się strategie AAC oraz pomoce o niskim i wysokim poziomie zaawansowania technicznego.
 • Znał podstawowe oprogramowania komputerowe wykorzystywane w terapii AAC.

Forma: Wykłady z prezentacją materiału filmowego,

CENA ZAWIERA:
– materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
– przerwy kawowo-herbaciane

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą naszej strony internetowej www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Dokonanie opłaty kwalifikacyjnej 100 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania formularza zgłoszeniowego.
– Pozostałą kwotę , należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.